Giấy bản tự kiểm điểm cá nhân

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………… ……………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính
- Khiển trách bằng văn bản;
- Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
- Sa thải.

Ngày       tháng      năm

Người viết kiểm điểm

 

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí