Mẫu Bảng chấm công mới nhất 2013

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí
Đơn vị:………………………………
Địa chỉ:………………………………
Mẫu số: 01a-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng…………….năm……………

Bangchamcong600

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí