Mẫu giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí
CÔNG TY …………….
—————–
Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng
__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
CÔNG TY …………………………….

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………………………………………………;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………………

CMND số ……………………………………………………………………………….

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………………………………

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng………….. công ty, phụ trách chuyên môn ………….…………

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí