Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 04/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng …… năm …….

[02] Lần đầu:                   [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………..

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: …………………….. [11] Email: ……………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số …………………………………………. ngày …………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [21] [22] [23]
1.1 Nhóm ngành A
1.2 Nhóm ngành B
2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu [24] [25] [26]
2.1 Nhóm ngành A
2.2 Nhóm ngành B
3 Tổng GTGT phát sinh trong kỳ [27] = [21] x [24] [28] = [22] x [25] [29] = [23] x [26]
 3.1 Nhóm ngành A
 3.2 Nhóm ngành B
 …
 4  Tổng thuế GTGT phải nộp:  [30] = [27] x 0%   [31] = [28] x 5%  [32] = [29] x 10%
 4.1 Nhóm ngành A
 4.2 Nhóm ngành B
 ….

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33] = [21] + [22] + [23]: ……….

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [34] = [30] + [31] + [32]: ……………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Bạn có thể download mẫu tại đây

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí