Mẫu số S04-DNN: Bảng cân đối số phát sinh

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí
Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S04–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Tháng ……. năm ………

Số hiệu tài khoản

Tên tài khoản


Số dư đầu tháng

Số phát sinh trong tháng

Số dư cuối tháng
Nợ Nợ Nợ
A B 1 2 3 4 5 6
 

 

Tổng cộng

 

 

Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …. năm…..

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Bạn download chi tiết mẫu tại đây

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí