Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S07–DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …..

Ngày, tháng ghi sổ
Ngày, tháng chứng từ
Số hiệu chứng từ
 

Diễn giải


Số tiền

Ghi chú
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B E 1 2 3 G
 

 

 

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến số trang ….

- Ngày mở sổ: …..

 

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …. năm…..

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bạn download mẫu chi tiết tại đây 

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí