Mẫu sổ sách kế toán thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ là sổ kế toán dùng để theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh và giá thành sản phẩm trong kỳ để làm căn cứ tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ…

Đơn vị: …………

Địa chỉ: …………

 Mẫu số S37-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tháng …. năm ….

Tên sản phẩm, dịch vụ: …..

Chỉ tiêu
Tổng số tiền
Chia ra theo khoản mục
Nguyên liệu, vật liệu
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ
2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ
3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ
4.  Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ
 

Người lập
(ký, họ tên)

 Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Bạn có thể download Mẫu sổ sách kế toán thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí